CTD9000 直驅繃縫機

 • CTD9085
  車縫環狀平版寬幅鬆緊帶(直驅方筒型繃縫機)
 • CTD9311
  具左切刀方筒型繃縫機
 • CTD9000 / DC001
  雙裝飾線車縫直驅方筒型繃縫機
 • CTD9000 / UCE-B
  電動式自動切線裝置(直驅方筒型繃縫機)
 • CTD9000 / UCP-B
  氣動式自動切線裝置(直驅方筒型繃縫機)
 • CTD9811
  具左切刀直驅細筒型繃縫機
 • CTD97000 / UCE-D
  電動式自動切線裝置(直驅細筒型繃縫機)
 • CTD97000 / UCP-D
  氣動式自動切線裝置(直驅細筒型繃縫機)