UHU9000 直驅上送包縫機

 • UHU9000
  直驅式伺服馬達型平型上送鎖邊機
 • UHU9300
  直驅式伺服馬達筒型上送鎖邊機
 • UHU9300 / TR025
  直驅自動側切筒型上送鎖邊機附羅紋領省工裝置
 • UHF9000 平型上送鎖邊機
 • UHF9300 筒型上送鎖邊機